Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

13/04/19

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, η οποία αποφάσισε την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 30/06/2018, την εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000,00 ευρώ.